Giới thiệu chung về STEM Tiểu học

Giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.

STEM-based education teaches children more than science and mathematics concepts. The focus on hands-on learning with real-world applications helps develop a variety of skill sets, including creativity and 21st-century skills. // Mục tiêu dự án

SỰ KIỆN SẮP TỚI